MICROSOFT SHAREPOINT – NỀN TẢNG LÝ TƯỞNG ĐỂ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Microsoft SharePoint là một nền tảng phát triển ứng dụng web, cho phép nhanh chóng xây dựng và phát triển các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. SharePoint phục vụ cho nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau. vừa là nền tảng cho làm việc nhóm vừa là hệ thống quản lý [...]