BẢO VỆ DỮ LIỆU SMB VỚI MICROSOFT 365 BUSINESS

Theo cuộc khảo sát nội bộ, hơn 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân và hơn 30 doanh nghiệp thu thập Sổ an sinh xã hội của nhân viên. Với số lượng thông tin nhạy cảm đang được xử lý, các doanh nghiệp bắt […]